Contest નો સમય બપોરે 3 થી રાત્રે 8
તારીખ 24-09-2016 થી 10-10-2016.


​સ્થળ: ડૉ જૈમીન ગાંધી, જીત ડેન્ટલ ક્લીનીક, હીરાભાઈ ચેમ્બર્સ, હાઈવે, ડીસા, ગુજરાત.- 385535

​M: 9824273056


​ઇનામ :
પ્રથમ 10 ઇનામ:
સાયકલ 
બીજા અન્ય 100 પ્રોત્સાહી ઇનામ 

રીઝલ્ટ 11-10-2016 ના દિવસે ઓનલાઈન જોવા મળશે. 

જીત ડેન્ટલ ક્લીનીક, ડૉ જૈમીન ગાંધી અને ડૉ વૈશાલી ગાંધી દ્વારા આયોજિત 2016 સ્માઇલ કોન્ટેસ્ટ ની  

અંદર ધોરણ 8 થી ધોરણ 12 ના કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઇ શકશે.

2016 ના સ્માઇલ કોન્ટેસ્ટ ફોર્મ નીચે ના બટન થી download કરવાના રહેશે. 

​જેની સાથે School Identity (xerox) જોડવાની રહેશે. 

JEET DENTAL CLINIC

PLEASE CLICK THE BELOW BUTTON TO DOWNLOAD THE FORM

2008, 2009 Smile Contest ના આયોજક હવે લાવી રહ્યા છે .

2016 SMILE CONTEST IN DEESA